IGP: indicación geográfica protegida ccpae
   
Bruneta

Una Identificació IGP és una figura de protecció atorgada per la UE com a distintiu de productes que destaquen per la seva qualitat i pel seu control estricte.

  Què és la IGP VdPC?

Què és la IGP VdPC? Producció Bruneta Punts de venda i ramaders Notícies Enllaços Contacte
Filosofia Objectius Organigrama El Consell Regulador
La IGP es fonamenta en dos principis bàsics:
- El compliment d’un únic reglament de producció i elaboració.
- Els controls a què se sotmeten tots el operadors autoritzats.
La Qualificació de Denominació de Qualitat fou creada pel Decret 33/1983 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) de la Generalitat de Catalunya. Es ratifica el text del Reglament de producció i elaboració a la Denominació de Qualitat Vedella dels Pirineus Catalans, a l'Ordre de 21 de desembre de 1994, publicada al DOGC núm. 1999, de 18/01/1995.
La creació de la figura de les IGP a nivell europeu va obligar a l'adaptació del nostre reglament tal com el recull l’Ordre de 5 de febrer de 2001, que va ser publicat pel DARP al DOGC núm. 3349 el 16/03/2001.
Ha estat registrada com Indicació Geográfica Protegida (IGP) de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 2081/1992, de la Comissió, es va publicar el 03/09/2003 en el Diari Oficial de les Comunitats Europees.
El Consell Regulador de la IGP Vedella dels Pirineus Catalans té la finalitat de vetllar pel compliment d’un reglament de producció i elaboració, i tanmateix treballa per la promoció d’un producte diferenciat per la seva elevada qualitat.