IGP: indicación geográfica protegida ccpae
   
Bruneta

Una Identificació IGP és una figura de protecció atorgada per la UE com a distintiu de productes que destaquen per la seva qualitat i pel seu control estricte.

  Què és la IGP VdPC?

Què és la IGP VdPC? Producció Bruneta Punts de venda i ramaders Notícies Enllaços Contacte
Filosofia Objectius Organigrama El Consell Regulador
  • L’estructura administrativa s’encarrega dels tràmits administratius i comptables.
  • L’estructura tècnica està formada per tècnics especialitzats. Realitza les inspeccions de control i presa de mostres als diferents operadors, en base als quals emetrà els informes de control.
  • L’estructura comercial està composta per operadors autoritzats (explotacions ramaderes, fàbriques de pinsos, escorxadors, sales d’especejament i punts de venda) que estiguin emparats per la IGP VPC.
  • El control intern de qualitat està sotmès al control de certificació del Consell Regulador.
  • Per donar les garanties de representativitat, objectivitat i imparcialitat necessàries a l’hora de certificar el compliment del reglament, existeix un Comitè de Certificació, integrat per consumidors i persones independents especialitzades en els diferents fases de la producció i elaboració de la carn.