IGP: indicación geográfica protegida ccpae
   
Bruneta

Una Identificació IGP és una figura de protecció atorgada per la UE com a distintiu de productes que destaquen per la seva qualitat i pel seu control estricte.

  Producció

Què és la IGP VdPC? Producció Bruneta Punts de venda i ramaders Notícies Enllaços Contacte
Sistema productiu Etiquetatge Qualitat Producció Ecològica
Què és la a traçabilitat?
És un sistema d’identificació que permet remuntar-se fins a l’origen o baixar fins al destí final en qualsevol moment i a partir de qualsevol peça de carn, de forma que es pugui rastrejar l’origen d’un determinat producte, el camí que ha seguit, les transformacions que ha
sofert i els llocs on ha arribat.
Nosaltres a la IGP vam començar a fer traçabilitat al 1995, quan ningú no en parlava, i des de llavors la nostra traçablitat ha estat i és una traçabilitat total, individualitzada i capaç d’identificar en tot moment cada peça de carn amb el seu animal corresponent, sense recórrer als lots.
Aquesta experiència ens ha dut a crear un sistema de traçabilitat molt complet que, a més, fem que arribi al consumidor final a través de les etiquetes de forma que també sigui una font d’informació per a ells.
La nostra traçabilitat  es fonamenta en una base de dades informatitzada on s’introdueixen totes les dades del maneig dels animals al llarg de la seva vida (naixement, desmamada, tractaments, baixes, sacrifici, especejament, etc...) i que es continua fins a servir-la al punt de venda, i podem extreure’n així les dades que siguin necessàries per reflectir-les en les etiquetes.